دلفیناریوم دبی

۹.۹۰۰ تومان

سیاره سبز

۹.۹۰۰ تومان

پارک آبی یاس

۲۴.۹۰۰ تومان

سگا ریپابلیک

۱۴۹۰۰ تومان

کروز کاپیتان جک

۹.۹۰۰ تومان

چارتر کروز ۵ نفره

۱۹.۹۰۰ تومان

پرواز iFly

۹.۹۰۰ تومان