میردف

بستنی هاگن

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه نرو

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

رستوران نیویورک فرایز

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر NewYork Fries

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins

رستوران ناندوز

۵۹.۹۰۰ تومان بیشتر Nando's