توجه، لطفا قبل از پرداخت موارد مد نظر را روی واتساپ هماهنگ فرمایید. حداقل مبلغ خرید ووچر جهت ارسال ۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

میردف

بستنی هاگن

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه نرو

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

رستوران نیویورک فرایز

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر NewYork Fries

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins

رستوران ناندوز

۵۹.۹۰۰ تومان بیشتر Nando's

پاپا جونز

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر PapaJohns