مارینا

کافه نرو

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه بتل

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins

رستوران ناندوز

۵۹.۹۰۰ تومان بیشتر Nando's

پاپا جونز

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر PapaJohns