توجه، لطفا قبل از پرداخت موارد مد نظر را روی واتساپ هماهنگ فرمایید. حداقل مبلغ خرید ووچر جهت ارسال ۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

سی تی سنتر دیره

رستوران نیویورک فرایز

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر NewYork Fries

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins

رستوران ناندوز

۵۹.۹۰۰ تومان بیشتر Nando's

رستوران ایرانی حاتم

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر Hatam Restaurant

پاپا جونز

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر PapaJohns

تگزاس چیکن

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Texas Chicken

رستوران چیلیز

۶۹.۹۰۰ تومان بیشتر chili's

رستوران فیش اند چیپس لندن

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر London Fish & Chips